Twój koszyk ma wartość:
Twój koszyk jest pusty
Czy napewno chcesz usunąć wszystkie produkty z koszyka?
Wpisz przynajmniej 3 znaki w pole wyszukiwarki
Triumph produkty

Zwroty i reklamacje

Sklep www.triumphakcesoria.pl, działający pod adresem www.triumphakcesoria.pl prowadzony jest przez:

LIBERTY MOTORCYCLES Sp. z o. o.  z siedzibą: 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/213 NIP: 982-038-18-27, REGON 382707019 Zarejestrowaną pod nr KRS: 0000774118 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Kontakt:
tel: 723-960-474

tel: 660-665-176
mail:

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  (dla Towarów zakupionych w sklepie www.triumphakcesoria.pl - okres zwrotu Właściciel Sklepu wydłuża do 21 dni) od otrzymania zamówionego Towaru, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i Towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy zamieszczonego poniżej (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta).
Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres:
sklep@triumphakcesoria.pl.
W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres:
LIBERTY MOTORCYCLES Sp. z o.o.
 93-231 Łódź ,ul. Dąbrowskiego 207/213.


Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie (dla Towarów zakupionych w sklepie www.triumphakcesoria.pl - okres zwrotu Właściciel Sklepu wydłuża do 21 dni) wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy (21 dni dla Towarów zakupionych na www.triumphakcesoria.pl) rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części. 

 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedający nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. 

Zwracane Towary należy odesłać na adres:
LIBERTY MOTORCYCLESSp. z o.o.
 93-231 Łódź ,ul. Dąbrowskiego 207/225.


Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.


Wzór formularza odstąpienia od umowy:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży towaru)


Adresat: LIBERTY MOTORCYCLES Sp.z o.o., 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/225, adres e-mail: 

Ja/My(*).....................................................................................................................................................................................

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

..................................................................................................................................................................................................

Data odbioru: .........................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ........................................................................................................................................

Adres konsumenta(-ów) ........................................................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ....................................................

Data: ....................................


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
 

  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy
  • w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od Sprzedającego i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy;
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  •  w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia;
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartych w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 REKLAMACJA

Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
Sprzedający ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru Wyprzedażowego i które były podstawą obniżenia jego ceny.

Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec Sprzedającego roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie - z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towaru.
Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru Wyprzedażowego i które były podstawą obniżenia jego ceny.

Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi:
- drogą pisemną na adres:
LIBERTY MOTORCYCLES Sp. z o.o.
93-231 Łódź ,ul. Dąbrowskiego 207/213.

-  za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@triumphakcesoria.pl z dopiskiem „reklamacja”.

W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta. 
Klient powinien wykazać fakt dokonania zakupu reklamowanego towaru od Sprzedającego.

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klienta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
-  żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.

Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres:
LIBERTY MOTORCYCLES Sp. z o.o.
93-231 Łódź ,ul. Dąbrowskiego 207/213.


Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Sprzedający ustosunkuje się do otrzymanego od Klienta żądania z tytułu rękojmi za wady i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Klient podał w tym celu adres e-mail.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego w ramach triumphakcesoria.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: 
www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” lub pod linkiem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 
 

Części i akcesoria do motocykli Triumph

 
 
 
Ilość przedmiotów w porównywarce: 0
Przejdź do porównywarki
 
Ilość przedmiotów w wishlist:0
Nowa wishlist
 
Przejdź do wishlist

Brak produktów